Privacyverklaring mijn eagles plaatje

Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel het aanmaken van een account voor het bestellen van een Mijn Eagles plaatje. Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt in overeenstemming met de AVG. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verwerken uw naam, emailadres en de door u geselecteerde Jumbo.

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verstrekking van gegevens aan derden en commerciƫle doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door u worden ingevuld, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld, zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met uw voorafgaande toestemming of in de situaties
zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciƫle doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@mijneaglesplaatje.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik van de App wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onze app maakt gebruik van de navolgende cookies:

Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de app of deze privacyverklaring zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.